Publiskā un privātā partnerība

Biedrība „Latvijas Darba devēju konfederācija” un SIA „Comperio” 2014. gada novembra beigās un decembra sākumā organizēja Daugavpils novada pašvaldībās darbiniekiem un biedrību pārstāvjiem semināru par publisko un privāto partnerību. Šo semināru mērķis ir stiprināt administratīvo kapacitāti reģionos, veicināt pašvaldību un privātā sektora (uzņēmēju) attīstību.

Pašvaldības un citas valsts iestādes nākotnē paredz veidot vairākus sadarbības modeļus kopā ar uzņēmējiem, lai paplašinātu iepirkumu apjomu un iepērkamos pakalpojumus, kā arī paveras iespējas veidot kopsabiedrības un mērķsabiedrības, slēgt partnerības iepirkuma un koncesijas līgumus.

 Katra pašvaldība, izejot no savas konkrētās pašvaldības misijas, vīzijas un principiem, risinot savas attīstības plānošanu, izvirza mērķus, konstatē problēmas un paredz to risinājumus, kā arī plāno turpmāko rīcību dažādos stratēģiskās plānošanas dokumentos. Stratēģijas realizēšanai ir lietderīgi iesaistīt privātos partnerus, tādējādi uzlabojot pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un izmaksas.

Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek plaši piesaistīti privātie uzņēmēji publiskos pakalpojumu sniegšanā, tādējādi valsts funkcijas tiek nodotas privātajam partnerim. Rezultātā privātie partneri iesaistās ne tikai valsts funkciju pildīšanā, bet arī ietekmē pašvaldību un tātad arī valsts darbību, iniciējot idejas un piedaloties realizēšanas procesā. Šādas sadarbības pamatā ir plaša privāto pakalpojumu sniedzēju pieredze un ieteikumi par to, kā sniegt sabiedriskos pakalpojumus, kā darboties efektīvāk un lietderīgāk.

     Mūsdienu ekonomikas situācijā, kopīgā sadarbībā starp publisko un privāto sektoru var:

– Īstenot infrastruktūras projektus (piem., ostu, lidostu, sabiedriskā transporta infrastruktūra);

– Nodrošināt sabiedrībai pakalpojums (piem., bērnudārzi, soc. aprūpes centri);

– Finansēt inovācijas. [Eiropas Komisija]

 

PUBLISKĀ UN PRIVĀTĀ PARTNERĪBA

– sadarbība notiek starp vienu vai vairākiem publiskajiem partneriem un vienu vai vairākiem publiskās un privātās partnerības procedūrā iesaistītajiem privātajiem partneriem,

– sadarbība notiek, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā,

– tā ir ilgtermiņa sadarbība, kas ilgst līdz 30 gadiem, bet Publiskā un privātās partnerības likumā paredzētajos gadījumos arī ilgāk,

– publiskais un privātais partneris apvieno un izmanto tam pieejamos resursus (piemēram, īpašumu, finanšu līdzekļus, zināšanas un pieredzi),

– atbildība un riski tiek dalīti starp publisko partneri un privāto partneri.

 

KĀDI IEGUVUMI IR PUBLISKAJAI UN PRIVĀTAJAI PARTNERĪBAI:

 No juridiskā aspekta raugoties – atbilstoša iepirkuma procedūra, kas ļauj publiskajam sektoram efektīvi iepirkt šādus pakalpojumus un būvdarbus.

Ieguvums privātajam sektoram:

ilgtermiņa biznesa iespējas,

– garantēts maksājums kvalitatīva pakalpojuma gadījumā (partnerības iepirkumā),

– publisko resursu izmantošana,

– risku un atbildības pārdale,

– resursu ietaupījums.

 

PUBLISKO UN PRIVĀTO PARTNERĪBU REGULĒ:

Publiskās un privātās partnerības likums; Ministru kabineta 20.10.2009. noteikumi Nr.1216 „Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja līguma izpildes pārskata sniegšanu”; Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumi Nr.1152 „Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai”; Un citi uz PPP likuma deleģējuma pamata izdoti MKnoteikumi.


Informatīvo materiālu sagatavoja „Daugavpils novada uzņēmēju biedrība” pēc Latvijas Darba devēju konfederācija semināra materiāliem. LDDK materiāls ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15 % Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn